Ereloon en kosten

Voorafgaand

Alhoewel het voor ons advocaten nagenoeg onmogelijk is om op voorhand per opdracht een exact bedrag aan kosten en ereloon mee te delen, is het de bedoeling van ons kantoor u vooraf een transparant beeld te geven van de toegepaste prijzenpolitiek.

Een afrekening in een zaak bestaat uit 2 delen nl. kosten en ereloon. De hierna gegeven uitleg moet het u mogelijk maken reeds op voorhand een duidelijk idee te hebben wat de tussenkomst van ons kantoor zal kosten.

1. Ereloon

Het ereloon vergoedt de prestaties die de advocaat levert. Dit ereloon wordt bepaald op basis van het tussengekomen uurtarief, het aantal aan de zaak bestede uren en de eventuele aanpassingscoëfficiënten.

Naargelang de zaak wordt een basisuurtarief van € 115, € 125 of € 150 toegepast.

Het bedrag wordt onmiddellijk bij de eerste consultatie met de cliënt afgesproken en hangt uiteraard af van onder andere de ingewikkeldheid en de aard van de zaak, haar belang, de hoogdringendheid en het bekomen resultaat.

Het basisuurtarief kan aangepast worden aan eventuele coëfficiënten zoals daar zijn :

  • het belang van de zaak
  • de ervaring van de advocaat
  • spoedeisendheid
  • de bijzondere kennis - de specialisatie
  • het resultaat

Bovendien zijn er ook andere ereloonafspraken mogelijk zoals in geval van abonnementen, incasso of zeer specifieke procedures. Deze overeenkomsten worden ook vooraf schriftelijk overeengekomen.

Op regelmatige tijdstippen worden provisiestaten toegestuurd aan cliënt met verzoek tot tussentijdse betalingen. Dit vereenvoudigt de regeling van de definitieve kosten- en ereloonstaat en vermijdt bovendien onaangename verrassingen.

Op alle staten van kosten en ereloon zijn de navolgende voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden

De kosten- en ereloonstaten en de provisienota’s zijn contant betaalbaar.

Bij gebrek van ontvangst van de betaling binnen de 8 kalenderdagen na datum van provisiestaat of eindafrekening zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar vanaf datum van staat of eindafrekening.

Een schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 300 zal verschuldigd zijn op het bedrag der onbetaald gebleven staat of eindafrekening als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, administratiekosten, tijdverlies enz...

Ook deze schadevergoeding is verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd de hoofdsom, intresten en eventuele gerechtskosten.

De Rechtbanken van Eerste Aanleg en van Koophandel te Gent en het Vredegerecht van het 5°kanton te Gent zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van gerezen geschillen.

2. Kosten

De kosten zijn alle kosten die de advocaat dient te maken om het dossier op een correcte manier te kunnen behandelen.

Deze kosten bestaan uit algemene kantoorkosten en specifieke kantoorkosten.

Algemene kosten:

Dit zijn kosten die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald dossier, doch die onlosmakelijk verbonden zijn met een perfecte werking van het kantoor. Het betreft hier meer in het bijzonder de huur van de bedrijfslokalen, kosten van nutsvoorzieningen, onderhoud lokalen, informatica- en communicatieapparatuur, bibliotheek, boekhoudkosten, lonen en sociale lasten van personeel enz...

Deze kost wordt bepaald op 5% van het totaal aangerekend ereloon.

Specifieke kosten:

Deze kosten zijn kosten die rechtstreeks verbonden zijn met de behandeling van een welbepaald dossier.

De rubrieken in de kosten zijn de volgende:

* Opening en aanleg dossier€75,00
* Uitgaande briefwisseling per post per zending€10,00
* Inkomende briefwisseling per post (verwerking)€3,00
* Uitgaande faxberichten per zending€8,00
* Inkomende faxberichten (verwerking)€3,00
* Uitgaande e-mail per zending€8,00
* Inkomende e-mail (verwerking)€3,00
* Dactylografie (anders dan briefwisseling):
Per blad (zwart/wit)€10,00
Per blad (kleur)€15,00
* Aangetekende zending€18,00
* Kopieën:
Per blad (zwart/wit)€0,30
Per blad (kleur)€1,00
* Telefoon:
forfaitvan € 10,00 tot € 75,00
werkelijke kosten via tijdsregistratie 
* Gerechtskosten (dagvaarding, rolrecht, grosse,
ongetekende afschriften, betekeningskosten enz...)
toe te rekenen aan kostprijs per dossier
* Archivering€40,00
* Vertalingenuurtarief
* Verplaatsingen (o.a. zittingen, expertises, notarissen e.a.) per km€0,50
* Parkingkostenwerkelijke kost