Tarieven

Voorafgaand

Alhoewel het voor ons advocaten nagenoeg onmogelijk is om op voorhand per opdracht een exact bedrag aan kosten en ereloon mee te delen, is het de bedoeling van ons kantoor u vooraf een transparant beeld te geven van de toegepaste prijzenpolitiek.

Een afrekening in een zaak bestaat uit 2 delen nl. kosten en ereloon.
De hierna gegeven uitleg moet het u mogelijk maken reeds op voorhand een duidelijk idee te hebben wat de tussenkomst van ons kantoor zal kosten.

Ereloon

Het ereloon vergoedt de prestaties die de advocaat levert. Dit ereloon wordt bepaald op basis van het tussengekomen uurtarief, het aantal aan de zaak bestede uren en de eventuele aanpassingscoëfficiënten.

Naargelang de zaak wordt een basisuurtarief van € 120, € 130 of € 150 toegepast.

Het bedrag wordt onmiddellijk bij de eerste consultatie met de cliënt afgesproken en hangt uiteraard af van onder andere de complexiteit en de aard van de zaak, haar belang, de hoogdringendheid en het bekomen resultaat.

Het basisuurtarief kan aangepast worden aan eventuele coëfficiënten zoals daar zijn :

  • het belang van de zaak
  • de ervaring van de advocaat
  • spoedeisendheid
  • de bijzondere kennis – de specialisatie
  • het resultaat

De mogelijkheid bestaat eveneens om een “succes fee” in rekening te brengen bovenop het basisereloon en de kosten, dit op basis van het behaalde resultaat, meer bepaald maximaal als volgt:

  • Bedrag: Van 0 tot 25.000 € à Succes fee: 10%
  • Bedrag: Van 25.001 tot 50.000 € à Succes fee: 5%
  • Bedrag: Van 50.001 tot 250.000 € à Succes fee: 2,5%
  • Bedrag: Meer dan 250.000 € à Succes fee: 1%

Deze overeenkomsten kunnen vooraf schriftelijk overeengekomen worden, dan wel worden deze bevestigd bij de eerste correspondentie die in het dossier wordt gevoerd na bespreking tijdens de eerste consultatie waar de werkwijze uitgebreid wordt toegelicht.

Bovendien zijn er ook andere ereloonafspraken mogelijk zoals in geval van abonnementen, incasso of zeer specifieke procedures.
Deze overeenkomsten worden ook vooraf schriftelijk overeengekomen.
Op regelmatige tijdstippen worden provisiestaten toegestuurd aan cliënt met verzoek tot tussentijdse betalingen.
Dit vereenvoudigt de regeling van de definitieve kosten- en ereloonstaat en vermijdt bovendien onaangename verrassingen.
Op alle staten van kosten en ereloon zijn de navolgende voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden

De kosten- en ereloonstaten en de provisienota’s zijn contant betaalbaar.
Bij gebrek van ontvangst van de betaling binnen de 8 kalenderdagen na datum van provisiestaat of eindafrekening zal van rechtswege
en zonder voorafgaande aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar vanaf datum van staat of eindafrekening.
Een schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 300 zal verschuldigd zijn op het bedrag der onbetaald gebleven staat
of eindafrekening als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, administratiekosten, tijdverlies enz…
Ook deze schadevergoeding is verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd de hoofdsom, intresten en eventuele gerechtskosten.
De Rechtbanken van Eerste Aanleg en Ondernemingsrechtbank te Gent
en het Vredegerecht van het 5°kanton te Gent zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van gerezen geschillen..

Kosten

De kosten zijn alle kosten die de advocaat dient te maken om het dossier op een correcte manier te kunnen behandelen.

Deze kosten bestaan uit algemene kantoorkosten en specifieke kantoorkosten.

Algemene kosten:

Dit zijn kosten die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald dossier, doch die onlosmakelijk verbonden zijn
met een perfecte werking van het kantoor. Het betreft hier meer in het bijzonder de huur van de bedrijfslokalen, kosten van nutsvoorzieningen,
onderhoud lokalen, informatica- en communicatieapparatuur, bibliotheek, boekhoudkosten, lonen en sociale lasten van personeel enz…

Deze kost wordt bepaald op 10% van het totaal aangerekend ereloon.

Specifieke kosten

Deze kosten zijn kosten die rechtstreeks verbonden zijn met de behandeling van een welbepaald dossier.

Bekijk de specifieke kosten